قـافلۀ هستی – عزیزه عنایت

قـافلۀ هستی
محــوم، زکمال او شب را کــه سحـر ســـازد
این چــرخش هستی را، یک لحظه دگـــرسازد
شیــریــن نشــود هـرگــز، ایــام بــه کــام مــا
هــرگــاه کــه بخــواهد او ازتلـخ شکـــر سازد
گــل در چمــن هستـــی، ازحکمت او خـــنــد د
دربــاغ بــه یک جــلـوه، صد نرگــس تر سازد
در قــــا فــــلــــۀ هســتــی راهــم بـنــمــایــد او
شــب دردل ظلمــت هــا از زره قمــر ســازد
او,کـون ومـکــان دارد رمــز دو جـهـان دارد
جان بخشـد و جان گیرد ازقطــره گهـر سازد
پـــــرآبــلــه شـــــد پـــایــم در راه تــمنــایـــم
دستــی مـن و دامــانــش تا سهل سفـر ســازد
عمــریســت عـزیـزه اســت، درراه تمنـایش
تــا جــلــوۀ او بیـند پــــرنــــور بصــرســـازد
عزیزه عنایت
21/5/2012
هالند

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares