قـافـلـۀ عمـر – عزیزه عنایت

قـافـلـۀ عمـر
زنــدگی میگــذرد بـا همــه زشتــی وصفا
بگـــذرد قــافــلـۀ عمـرچــه زود ازبــرمـا
لحظه ها همچو رعد وبرق یکی بعد دیگر
میـرونـد دسـت بـدست مـژه بهـم بستـن ما
شاد باد آنکه به اخلاص کند خدمت خلـق
تـــا بمـانــد پـس از آن نــام بلـنـدش بجـا
ازچه مغرور درآسایش وهستی ی زمان
که جهانرا به زرومال وشکوه نیست بقا
طمعی نیست ز دنیای پــراز فـتنـه وغم
زانکـه رفتند ازاین دهـر بسی شاه وگدا
عـاشق عشرت گردون،”عزیزه” نشوی
که بکس هیچ نـدیـدیـم و نکرده ست وفا
عزیزه عنایت2018/1/7
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares