قطعات خون دل – سید احمد حدیث

قطعات خون دل
آثار بزرگی را ندیدم
از محضر بی صفای اینان
گفتند که چنان کنیم به میهن
بر عکس بودند به گفته شان
زین لاف زنان رهبری ما
جز نیش چه دیده ام ز گژدم
چون داس درو به دست دارند
از بیخ درو نموده مردم
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.