قافلۀ زندگی – عزیزه عنایت

قافلۀ زندگی
پیچ وخم زنــدگی کی خم ابــرو کنــد
ره رؤ آئینــه دلدرتپـشش خــو کنــد
نم نم بــاران رســد،ابـرخــرامان رسـد
سبزۀ شنبم بــدوش شوق لب جوکند
شــاخـه تکـان درتکـان،درگرؤبــاد صبح
دختــرنــازسحــر،سـوی چمــن روکنـد
موج گلی یاسمن،نگهت مشکی ختن
بــاد صبــارا سحــرتـــازه وخوشبــوکند
جنگل انبــوه سبــزقــامـت ســـرو بلند
مــرغ خــوش آوازرا عـاشق هــردوکنـد
قــافــلۀ، زندگی بـاز، نه ایستـد د می
عــاقــل ازآن درسفــرحــاصل نیکـوکنـد
ازچــه بــریم عـافیت زینهمه درد زمان؟
هــرنفسی فتنۀ جــانــب مـا رو کندکند
ازگـل بــاغ رخش مــرغ دلـم عــزیــزه
کی شودهمچون بهاردرحـرمش بوکند
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.