قافله د عشق راغلی له کوم خوا ده – احمد شاه ابدالی

قافله د عشق راغلی له کوم خوا ده
پر زړګي باندې مې شته که څه غوغا ده
ټوله یو دي که غلجي که اودالي دي
ښه هغه چې یې د زړه شیشه صفا ده
چې عمل یې د نیکۍ دي میړه هغه
که اغوستې یې ګدله د خامتا ده
پښتانه دې ټوله لاس سره یو کاندي
چې مو نن غزا هر لوري شا و خوا ده
بی زحمته راحت چیرې مونده نه شي
د احمد ځکه په هر لوري غزا ده
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.