قافله ئ شهناز و مهناز – ملا عبدالواحد واعظی

قافله ئ شهناز و مهناز

به جز نامت نباشد در زبانم
عسل گونه بود اندر دهانم

مسلسل وصف زیبای تو گویم
انیس و مونس و آرام جانم

گرفتی قلب من در عالم عشق
ازین بیشتر چه باشد امتحانم

ز ساز و برگ عشق از من مپرسید
دلی گم کرده ام دل میستانم

غم عشقت به جانم شعله ور شد
که میسوزد رگ و بی استخوانم

محبت پیشه ام را ناز باشد
به ناز خود گرفته آشیانم

بهار این جا بهشت ناز دارد
که من پیوسته چون رنگین کمانم

درا ین گلشن سرای عشق و الفت
چو شبنم بوسه از گل میستانم

محبت از لب لعلش بجنبد
سپند آسا برایش ترجمانم

به این قافله ئ شهناز و مهناز
خوشا ای دل که میر کاروانم

بیا واعظ بنوش جام محبت
که من دردی کش آن آستانم

Hits: 3

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.