فیض یار پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

فیض یار
نـيـمـشــب در خـواب جـانـى يافـتـيم
ز آتـش عـرفــان نـشـانـى يـافـتــيـــم
فـيــض يــار مهــربــانـى يـافــتــيـــم
زنـــدگـــى جــاودانـــى يــافـــتـــيـــم
روى آورديــــم در کــــوى نــگـــار
در حــريـمش آشــيــانــى يــافــتــيــم
دست مـا بـگــرفــت در افــتــادگــى
سـوى جـانـان نـردبــانــى يــافـتــيــم
بـر رخ جـانـان چـو بـکشـاديم چشـم
جــاودانــى گـلــســتــانــى يـافـتـيــــم
بـال و پـر بخـشـيـد مـارا در صعـود
در پـرش هـر لحـظه شـانـى يافـتـيـم
در کـمـال پيـرى و اقـصـاى ضعـف
ســايــه ســرو روانــى يــافــتـــيــــم
سـاخت سر انگشت ما را نور بخش
ضـرب دســـت بـيـکـرانـى يـافـتـيــم
هـسـت و بـود خصـم را آتـش زديـم
دربـنـــان آتــش فـشــانـى يـافـتــيـــم
سـجــده هــا کـرديــم از روى نـيــاز
تــا کـه ســر در آسـتــانــى يـافـتـيــم
در رهء هـسـتـى ز الطافش حکيـم
هـر قــدم تــازه جـهــانـى يـافــتـــيــم
اخير سرطان ٦٥
کارته ٤ کابل
پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.