فیصله مې دتقدیر ده،څه چاره ده – الهام الدېن قېام

فیصله مې دتقدیر ده،څه چاره ده
چې له ګران وطن مې،لیرې ګوزاره ده
زه بې ساه،دلته راوړی زمانې یم
ساه مې،ګران وطنه!لاهم ستاکره ده
دلته اوسم،مینه هلته رانه پاتې
لاهملته،دوطن په کور،دیره ده
چې مې ځان دخپلې ساه سره یوځای شي
ګران وطنه !لاخوهیله راسره ده
! زه چې لیرې له تااوسمه وطنه
له ژوندون مې جوړه شوی،مسخره ده
دغرورلښکر مې،دلته ماتي وکړه
له شهید غیرت مې،ډکه هدیره ده
دویاړونو، جنازې مې پکې اوسي
دلته ژوندمې،دویاړونومقبره ده
نورقیام ته،دلته ژوندکې ثواب نشته
دلته ژوند،دګناهونو، کفاره ده
الحاج الهام الدین قیام
اوالدورف/جرمني
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.