فلک با ما سر یاری نــدارد – عزیزه عنایت

فلک با ما سر یاری نــدارد
بجـز کـاری دل آزاری ندارد
دریغــا ملت غم بـار افغـان
دمی از غصه بیکاری ندارد
عزیزه عنایت2014/5/5

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares