فقر و بیداد – عزیزه عنایت

فقر و بیداد
چه شد آن وعده و پیمان رهبر
زحــال بینــوا پــرســان رهبــــر
نگفت گلزارمی سازموطن را؟
زبـد،بـدتـرشــده دوران رهــبــر
**********
به هرسوانفجاروخون جاریست
خــبرهــرگوشـۀ ازانتحـاریست
به هــرخــانه بـرای نــو جوانـان
بجای شادمانی سوگـواریست
**********
گـرفت دامان میهن فقـرو بیـداد
نشـــد ملـت دمـی ازغصـه آزاد
فلک هم گوش کر،کرده زاحوال
زچه گرددازاین حالت دلی شاد
**********
خــدایـا رحم کــن بـرملک افغان
زلطفت کشتی غم غرق طوفان
ببخشا آفتـابی صلـح و وحــدت
بــروی مصطفی ص و نـورقـرآن
**********
“عزیزه” دیـده ام خونبـارگشـتـه
کـه این قصه بسی تکرارگشته
شده عمری که ازغم مینویسم
که میهن مسلـخ کشتار گشته
عزیزه عنایت2014/11/27 هالند
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares