فقر و بیداد – عزیزه عنایت

فقر و بیداد
چه شد آن وعده و پیمان رهبر
زحــال بینــوا پــرســان رهبــــر
نگفت گلزارمی سازموطن را؟
زبـد،بـدتـرشــده دوران رهــبــر
**********
به هرسوانفجاروخون جاریست
خــبرهــرگوشـۀ ازانتحـاریست
به هــرخــانه بـرای نــو جوانـان
بجای شادمانی سوگـواریست
**********
گـرفت دامان میهن فقـرو بیـداد
نشـــد ملـت دمـی ازغصـه آزاد
فلک هم گوش کر،کرده زاحوال
زچه گرددازاین حالت دلی شاد
**********
خــدایـا رحم کــن بـرملک افغان
زلطفت کشتی غم غرق طوفان
ببخشا آفتـابی صلـح و وحــدت
بــروی مصطفی ص و نـورقـرآن
**********
“عزیزه” دیـده ام خونبـارگشـتـه
کـه این قصه بسی تکرارگشته
شده عمری که ازغم مینویسم
که میهن مسلـخ کشتار گشته
عزیزه عنایت2014/11/27 هالند
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.