فـغــان ازیـن غــراب بــیـن و وای او – منوچهری دامغانی

فـغــان ازیـن غــراب بــیـن و وای او
کــه در نـوا فــکــنـدمــان نـوای او
غـراب بـین نـیـسـت جـز پـیمـبـری
که مسـتـجـاب زود شـد دعای او
غراب بـین نایزن شـده سـت و من
سـتـه شـدم ز اسـتــمـاع نـای او
بــرفـت یـار بــیـوفـا و شـد چــنـیـن
سـرای او خــراب، چــون وفـای او
بـه جـای او بـمـاند جـای او بـه من
وفــا نـمـود جــای او بــه جــای او
بـسـان چـاه زمزمسـت چـشم من
که کعـبـه وحـوش شـد سـرای او
سـحــاب او بــســان دیـدگـان مـن
بــســان آه ســرد مـن صـبــای او
خـراب شـد تـن مـن از بــکـای مـن
خــراب شـد تــن وی از بــکـای او
الـا کـجـاسـت جـمـل بــادپـای مـن
بـسـان سـاقـهـای عـرش پـای او
چـو کـشـتـیـی کـه بـیـل او ز دم او
شــراع او، ســـرون او قــفــای او
زمـــام او طــــریـــق او و راهـــبــــر
سـنـام او دو دسـت او عـصـای او
کـجــاسـت تــا بــیـازمـایـم انـدریـن
ســراب آب چـــهــره آشــنــای او
بــبــرم ایــن درشــتــنــاک بــادیــه
کـه گـم شـود خـرد در انـتـهای او
ز طــول او بــه نـیـم راه بــگـســلـد
فــراز او مــســافــت ســمــای او
زمـــیـــن او چــــو دوزخ وز تــــف او
چـو مـوی زنـگـیان شـده گـیای او
بــسـان مـلـک جـم خـراب، بــادیـه
سـپــاه غـول و دیـو، پــادشـای او
زنـنـد مـقـرعـه بــه پـیـش پــادشـا
دوال مـــار و نـــیــش اژدهــای او
کـنیزکـان بـه گرد او کـشـیده صـف
ز کـرکـی و نـعــامـه و قــطــای او
ز مــار گــرزه، مــار گــرد ریــگ پـــر
غـــدیــرهـــا و آبـــگـــیــرهــای او
شـراب او سـراب و جـامـش اودیـه
و نـقـل او حــجــاره و حــصــای او
سـمـاع مـطـربــان بـه گـرد او درون
زئیــر شــیـر و گــرگ را عــوای او
بــخــور او سـمـوم گـرم و اسـپــرم
بــه گـرد او عــکـازه و غــضــای او
شـمـیـده مـن در آن مـیـان بــادیـه
زسـهم دیو و بـانـگ های های او
بـدانگهی کـه هور تـیره گون شـود
چـو روی عاشـقان شود ضیای او
شـب از مـیـان بـاخـتـر بـرون جـهـد
بــگـسـتــرنـد زیـر چــرخ جــای او
چــو جــامـعـه نـگـارگـر شــود هـوا
نــقــط زر شــود بــر او نــقــای او
فــلـک چــو چــاه لـاجــورد و دلـو او
دو پـیکـر و مـجـره همـچـو نـای او
هــبــوب او هــوا و بـــر هــبــوب او
کـسـی فـشـانده گـرد آسـیای او
ز هـقـعــه چــو نـیـمـخــانـه کـمـان
بـــنــات نــعــش از اول بــنــای او
جـدی چنان بـه شاره ای وز استـر
چو نقطه یی به ثور بر، سهای او
هـوا بـه رنـگ نـیـلـگـون یـکـی قـبـا
شـهـاب، بـنـد سـرخ بـر قـبـای او
مـجـره چـون ضـیـا کـه انـدر اوفـتـد
بــه روزن و نــجــوم او هــبــای او
بـدانـگـهی کـه صـبـح، روز بـر دمـد
بــهـای او بــه کـم کـنـد بـهـای او
قـمر بـسـان چـشـم دردگین شـود
سـپـیده دم شـود چـو تـوتـیای او
رسـیـده مـن بــه انـتــهـای بــادیـه
بـه انـتـهـا رسـیده هـم عـنـای او
بــه مـجـلـس خـدایـگـان بـی کـفـو
کـه نـافـریده هـمـچـو او خـدای او
مـدبـری کـه سـنـگ مـنـجـنـیـق را
بـــدارد انـــدریــن هــوا دهــای او
بــه جــایـگـاه عــزم، عــزم عـزم او
بـــه جـــایــگـــاه رای، رای رای او
کـه کـرد، جــز خــدای عـز اســمـه
رضــا رضــای او، قـضــا قـضـای او
نه در جـهان جـلال، چـون جـلال او
نـه هـیـچ کـبـریـا چـو کـبـریـای او
خـلـیج مـغـربـی هـزیمـه ای شـود
اگـر نـه جــود او شـود سـقـای او
فصاحتـم چو هدهدست و هدهدم
کـجـا رسـد بـه غـایـت سـبـای او
ز شـکر اوسـت مروه و صـفـای من
ز فضـل اوسـت مروه و صـفـای او
طـبـیعـت مـنسـت گـاه شـعـر مـن
جــمـیـلـه و شـه طـبــاطـبــای او
«اماصحا» به تازیست و من همی
بـه پـارسـی کـنـم امـا صـحـای او
الـا کـه تــا بــریـن فــلـک بــود روان
شــجــاع او و حــیـت الـحــوای او
بـقـاش بـاد و دولـت هـمـیـشـگـی
رسـیـده در حــســود او بــلـای او

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.