فـرخنـده بـــاد، میـلـۀ نـو روز میـرسد – عزیزه عنایت

فـرخنـده بـــاد، میـلـۀ نـو روز میـرسد
نـوروزبـــاستـان و دل افـــروز میـرسـد
رنگین شود زآمدنش دشت وکوهسار
ازلالۀ کـــه مقـدمش هـرروز میـرســد
عزیزه عنایت2015/3/16
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares