فـرخنـده بـــاد، میـلـۀ نـو روز میـرسد – عزیزه عنایت

فـرخنـده بـــاد، میـلـۀ نـو روز میـرسد
نـوروزبـــاستـان و دل افـــروز میـرسـد
رنگین شود زآمدنش دشت وکوهسار
ازلالۀ کـــه مقـدمش هـرروز میـرســد
عزیزه عنایت2015/3/16

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares