فریب تعلق سید همایون شاه عالمی

فریب تعلق
آخـــــــــر دری که بسته شده باز میشود
آخــــــــر پری شکسته به پرواز میشود
از بزم ناکسان نکـــــــنم گه شکــــــایتی
فصــــــل دگر به زندگی آغــــاز میشود
هر چند بسته ایم دهـــــــان را ز غـیبتی
آخر نگــــــفته هـــــای دل ابراز میشود
دیگر فریب اوج ِ تعلــــــــق نمی خورم
هر جا ببین که شیطـــنت اعزاز میشود
وانگه که بی خرد کند اظـــــهار تهمتی
دانی دروغ و راســـــت نه انباز میشود
تا برجهـــد هجوم سرشک از دودیده ام
آهـــــنگ عـــــــاشقی همه آواز میشود
در سینه گر چه بســـــته نمودیم راز را
شعر و غزل بزندگی همــــــراز میشود
تار ِ رباب بی کسی ام نغمه سرکـــــشد
هر سِر ز پردۀ های سُری ساز میشود
پنهان نگشته هیچ خبر های عــــــاشقی
هر سو لوای عشق بر افـــــراز میشود
خون میرود زدیده و اغــیار در خوشی
وآن آبروی رفـتۀ غمــــــــــــّاز مـیشود
راز دلم بســـــــــینه نهان باد بهترســت
همــــــــراز کی کبوتری با باز مـیشود
بادت خدای یار (همــایون) به بیکــسی
راۀ ســخن چو آب ببین باز مـــــــیشود
15 فبروری 2012 م
کرنرزول کارولینای شمالی، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.