فریاد خاکیان سید همایون شاه عالمی

فریاد ِ خاکیان
ما را حضور ِ عشق به قلب ِ صفا رسید
وآنگه ز فرط ِ عجز به دل مدعا رسید
کبر از هجوم ِآتش ِ خود بینی شد ذ وال
این جا مقام ِ حلم بسی از حیا رسید
پندار مبهم است به کردار ِ مدعی
گفتار ِ بی عمل همه از پارسا رسید
هنگامه ی خیال عدم ساز پُر غمی ست
خاک ِ درش به خاکنشین توتیا رسید
فانوس عشق ِ یار ز دل روغن آفرید
ساز طرب به زیر و بمی پُر صدا رسید
آبی زدم به آتش ِ پُر باد ِ آرزو
فریاد ِ خاکیان به دلم آشنا رسید
عمر حباب و کوس طلب کوته فکری ها
سعی ِ طلب به چشم ِ دلم بی بقا رسید
باد خزان برهنه نمود نخل ِ آز و حرص
بر چشم تنگ مور هوس دست و پا رسید
هرگز نریخت آب دهن در هوای ِ حور
آب ِ حیات ِ عشق ز کوثر به ما رسید
ساز و سرود ِ نغمه ی دل راز مبهم است
تا دستگاه ِ عرش به بانگ درا رسید
شکر خدا که عشق ِ (همایون) سبب نمود
از رزمگاه ِ درد به ما اشتها رسید
22 میزان 1388 ش
وزیر اکبر خان مینه، کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.