فروغ سحـــر – عزیزه عنایت

فروغ سحـــر
عشق من و خـــدای من, مقصـــد و مــد عــای مـن
پیش تو التجـــا کند, شــب همهشـب دعــای مــن
نغمه ی سوز و ساز منقبلـــه ی هـــر نمــاز مـــن
حافــظرمــــز و راز مــن,لطـف تــو و خطــای مـــن
جـــان من و روان مــن, عشـــق تودر نهـــان مـــن
دردء رســد به جان مـن, از تو شــود شفــــای مــن
از تـــو فروغسحــــرم , جلوه ا یتـــو در نظـــرم
هــر ســـوتــرا مینگــــرم, ای بــت آ شنــای مــن
مــو نس مهـربان تو ئی , ما لک روح و جــان تو ئی
کیست دگــر جـز تو کسـی تا شنود نـــوا ی مــن ؟
هر دم عزیزه بوده است, طا لب لطـف و عفو تـو
جــــزکــــرمـــت ســیــه بـــود اول و ا نتهــای مــن

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares