فروغ سحر – عزیزه عنایت

فروغ سحر
عشق من و خـدای من ،مقصد و مـدعــای من
پیش تـو التجا کنـد شب همه شب دعــای من
نغمه ی سوز و ساز منقبلـه ی هـر نمـاز مـن
حافــظرمـــز و راز مــن,لطف تـو و خطای مـن
جــان من و روان مـن, عشـق تودر نهـــان مـن
دردء رسـد به جان مـن, از تو شـود شفـای مـن
از تـــو فروغسحــرم , جلوه ا یتـو در نظـــرم
هــر سـوتــرا مینگــرم, ای بــت آ شنــای مــن
مو نس مهـربان تو ئی , ما لک روح و جان تو ئی
کیست دگر جز تو کسـی تا شنـؤد نــوا ی من ؟
هر دم عزیزه بوده است،طالب لطف و عفو تو
جــزکــرمـت ســیــه بـــؤد، اول و ا نتهــای مــن
عزیزه عنایت برگزیده از مجموعۀ فروغ سحر.
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares