فروغ دیده – عزیزه عنایت

فروغ دیده
نشسته مادری با چشم خونبــار
میــان کــلبــۀ افســرده و وزار
غمش دردل نهان وچشــــم پراشک
درون سینه اندوهـی شــرر بار
مکرربرلب آردنــام فــرزنـد
که ای فرزند دلبند و مد د گــار
فروغ دیده ء ما در تو بـــودی
فروزان ازتوراهم درشــب تار
تــوبــودی مایه ء امیـد هایــــم
تو بــودی حاصل چشم گهربار
شهادت شد نصیبت بهــرمیهن
دعای گوی تواند هرجا وبسیار
وطن ازخون تـو وهم نبـردت
بـــدامن پروراند لاله بســیـــار
ثنا برروح آن سرباز عزیزه
که جــان ازبهرمیهن کرد ایـثار
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.