فروغسحـــــر – عزیزه عنایت

فروغسحـــــر
عشقمن و خدای من ، مقصد و مدعای من
پش تو التجا کند شب همه شب دعــای مــن
نغمــۀ ســـوز و ســاز من، قبلۀ هر نمــاز مــن
حـــافــظ رمــز و راز مـن ،لطف توو خطــای مـن
از تــو فـــروغ سحــرم ،جــلــوۀ تـــو در نظـــرم
هرســــو تـــرا مینگــرم ،ای بــت آشنـــای مـن
مونـــس مهـربان توئی، مــالک روح وجان توئی
کیست دگر جــز تو کسی، تا شنـــود نوای من
هــردمعزیزه بوده است طالب لطف و عفـو تو
جــز کــرمت سیــه بــود، اول و انــتهـــای مــن

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.