فروغسحـــــر – عزیزه عنایت

فروغسحـــــر
عشقمن و خدای من ، مقصد و مدعای من
پش تو التجا کند شب همه شب دعــای مــن
نغمــۀ ســـوز و ســاز من، قبلۀ هر نمــاز مــن
حـــافــظ رمــز و راز مـن ،لطف توو خطــای مـن
از تــو فـــروغ سحــرم ،جــلــوۀ تـــو در نظـــرم
هرســــو تـــرا مینگــرم ،ای بــت آشنـــای مـن
مونـــس مهـربان توئی، مــالک روح وجان توئی
کیست دگر جــز تو کسی، تا شنـــود نوای من
هــردمعزیزه بوده است طالب لطف و عفـو تو
جــز کــرمت سیــه بــود، اول و انــتهـــای مــن

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares