فرسنگ – عزیزه عنایت

فرسنگ
بی تو بــا خــود همیشه درجـنگم
گاه چون شیشه گاهی چون سنگم
بی تـــو عا لــم خوشـم نمی آیـــد
بی تــو شب زنــده دار و دلتنگـم
می کشا نی مرا بســوی خــودت
گرچه دور از تو من به فرسنگـم
پــا مکـــش از حــریـم کــاخ دلـم
ای شـهـنشــا ه قـلبو اورنگـــم
بی تـــو پــرپــر گلی خــزانم مـن
با تو همچونگلاب خوش رنگـم
بزم شعــرم عزیزه رنگ گرفت
ز نــــــوای ســــرود و آهـــنگــــم
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares