فرزند وطن – عزیزه عنایت

فرزند وطن
وطن نیــروی ملــت اســـت با ما
که ترس ازدشمنانم نیست اینجا
وطن جانم به قربانت که عمــری
سراسر خــــدمتـــت دارم تمنـــا
کنم روشــن تــرا از بــرق تیغـــم
اهریمــن محـــو گـــردانم سراپـا
هراسم نیست ازدشمن بسنگـر
که دارم عشق میهـن عــزم والا
بیا هم میهنم تـا بهر ایـن ملــک
بهم روشـن نمــایــمراه فـــردا
سلامت بــاد هر سربــاز افغــان
به شهروقریه ها و کوه و صحـرا
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares