فخر نیاکان – عزیزه عنایت

فخر نیاکان
چه حاجت است که خوی تو چون گدا باشد
بـه پیش دشمنت انــدر طلب چــرا بــاشـــد
هــوای فخــر نیــاکــان مگــر نبـود بــه سـر؟
کــه دست غیــر بـه بیــداد ملــک مــا باشد
مــراد دشمن دیــریــن ما همیــن بـوده ست
گــلــوی مـــردم ما خنجـــراز شمـــا بـاشـــد
وگـــر کـــه نیست تــرا همتی بــه سـربردن
بحــق گلــیم تــو بــر چیـــدنــش روا بــاشـد
نشــاط خــاطــرمــا اســت روزنـی ز امــیــد
کـه بعـدعمـر بهـاری زصلـحآشنــــا بــاشـد
“عــزیــزه” نخــل امیــدی هنـــوز تـــازه بـؤد
قـبــول درگــۀ حــق عــاقـبــت دعــا بـاشـد
عزیزه عنایت2015/12/1

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.