فخر آسیا – ملا عبدالواحد واعظی

فخر آسیا

عزیزم به کجای ، عزیزم به کجای
بیایم به حضورت ، به عنوان گدای

به هر محفل و خلوت ، تقاضای تو دارم
تو ای محرم رازم ، به هر دردی دوای

بچندین شعله عشق ، اگر جمله بسوختم
شدی داروی دردم ، به چشمم توتیای

سحر فرش حضورت ، بیا شهنازم امشب
تو چون ماه درخشان ، به منزلگهی مای

بیا تو بیا تو ، دلم میل تو دارد
اگر چه در اروپا ، تو فخر آسیای

دلم آواره ئ تو ، پرستوی مهاجر
چه سازم با که گویم ، که در اوج هوای

اگر از من نرنجی ، سخن مستانه گویم
مرا سایه بیفگن ، تو آن بال همای

به هر بزم حضورت ، منم واله و شیدا
شوم دیوانه ئ تو ، که با غمزه درآی

نمیدانم چه سازم ، به این اندیشه ئ خود
تو الماس حضوری ، تو گنج بی بهای

به این حالت پیری ، تن زارم نبینید
هنوز تازه جوانم ، به عشق مه لقای

الا واعظ محبوب ، سخن سنجیده گفتی
به هر مصرع شعرت ، هزار عقده گشای

Hits: 5

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.