غم بانوی افغان – عزیزه عنایت

غم بانوی افغان
گــلــی پـــــژمــــرد ، در دام هیــو لا
بــه دسـت جمع خـونخــواران ،دریغـا
صـدای ای میشـنیـد نــد آسمـان هـا
درآن ظلــمت ســرا ازدخــــت زیــبـــا
زمیــن لـــرزان و شــب دربستــرغــم
ستــــاره درهــــوا بــا اشــک ونجــوا
ربودنـد هستی اش گـرگـان وحشی
کــه کــردنـد آن وطن بـدنـام ورســوا
نبـود دستی که دشمـن را زنـد سـر
سپــرگــردد بــه نــام نیـکــش آنجـا؟
بــگــریــــد عــالــم ازیــــاد وغــــم او
حــدیث اش لــرزه انــدازد بــه دلهـــا
چــواوصــدهــای دیگـرســرنــوشتش
رقــم خــورده بــه بـدبختی ســرا پــا
زبــی پـــرســــانــی حــکــام ظـالــم
صــدای مـلــت اســت تــا عـرش بـالا
درآن کشورکه ظلمت سایه بان است
هــزاران کــاخ ظــالــم اســــت بــرپــا
عــدالـــت رخـت بست از ملک افغـان
بـــه چـنـگ ظـالمــان افـتــــاده آنـجــا
بـگــریــــد خــــون عـزیـزه دل بیـــاد
غــم بــــانــوی افـغـــان همـچــودریــا
عزیزه عنایت2014/9/5
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares