غمدیر ینه – عزیزه عنایت

غمدیر ینه
ایجان زفراق تودل وجا ن ببرم سو خت
ازهجرغمت سینه ی خونین جگـرم سوخت
ازشــوقلبــتبوسه بـهپیمانــه زدممن
وان بــاده ی شیرین توبــارد گرم ســوخــت
دیشب که تو چون مهبه نظر آمد ه بو دی
ازاول شب رنج وغمت تــا سحــرمسوخت
دانم کهخیا لتغمدیــر ینه یمـنشد
از یــاد و هوای توکنونپـا و سرم سوخت
ای شمع دل افــروز من از شوقوصا لت
پــروانه شدم بر درتـوبال و پرم سو خت
ازهجرغمش خرمن جان سوخت” عزیزه”
این شعله ی جا نسوز نگر چشم ترم سو خت
عزیزه عنایت

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.