غمدیر ینه – عزیزه عنایت

غمدیر ینه
ایجان زفراق تودل وجا ن ببرم سو خت
ازهجرغمت سینه ی خونین جگـرم سوخت
ازشــوقلبــتبوسه بـهپیمانــه زدممن
وان بــاده ی شیرین توبــارد گرم ســوخــت
دیشب که تو چون مهبه نظر آمد ه بو دی
ازاول شب رنج وغمت تــا سحــرمسوخت
دانم کهخیا لتغمدیــر ینه یمـنشد
از یــاد و هوای توکنونپـا و سرم سوخت
ای شمع دل افــروز من از شوقوصا لت
پــروانه شدم بر درتـوبال و پرم سو خت
ازهجرغمش خرمن جان سوخت” عزیزه”
این شعله ی جا نسوز نگر چشم ترم سو خت
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares