غــرابــا مــزن بــیـشــتــر زیـن نـعــیـقــا – منوچهری دامغانی

غــرابــا مــزن بــیـشــتــر زیـن نـعــیـقــا
کـه مـهـجـور کـردی مـرا ازعـشـیقـا
نـعـیـق تـو بـسـیـار و مـا را عـشـیـقـی
نبـاید بـه یک دوسـت چـندین نعـیقا
ایـا رســم و اطــلـال مـعــشــوق وافـی
شـدی زیـر سـنـگ زمـانـه سـحـیقـا
عــنــیـزه بــرفــت از تــو و کــرد مــنــزل
بـه مقـراط و سـقـط اللوی و عـقیقـا
خــوشــا مــنــزلــا، خــرمــا جــایـگــاهـا
کـه آنـجـاسـت آن سـرو بـالـا رفـیقـا
بـــود ســـرو در بـــاغ و دارد بـــت مـــن
هـمـی بـر سـر سـرو بـاغـی انـیـقـا
ایا لهف نفـسـی کـه این عـشـق بـامن
چنین خانگی گشت و چونین عتیقا
ز خـواب هـوی گـشـت بــیـدار هـرکـس
نخـواهم شدن من ز خوابـش مفیقا
بدان شب که معشوق من مرتحل شد
دلـی داشــتــم نـاصــبــور و قـلـیـقـا
فـلـک چـون بـیابـان و مه چـون مسـافـر
مــنـازل: مـنـازل، مــجــره: طــریـقــا
بــریـدم بــدان کــشــتــی کــوه لــنـگــر
مـکـانـی بـعـیـد و فـلـاتـی سـحـیقـا
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares