غــرابــا مــزن بــیـشــتــر زیـن نـعــیـقــا – منوچهری دامغانی

غــرابــا مــزن بــیـشــتــر زیـن نـعــیـقــا
کـه مـهـجـور کـردی مـرا ازعـشـیقـا
نـعـیـق تـو بـسـیـار و مـا را عـشـیـقـی
نبـاید بـه یک دوسـت چـندین نعـیقا
ایـا رســم و اطــلـال مـعــشــوق وافـی
شـدی زیـر سـنـگ زمـانـه سـحـیقـا
عــنــیـزه بــرفــت از تــو و کــرد مــنــزل
بـه مقـراط و سـقـط اللوی و عـقیقـا
خــوشــا مــنــزلــا، خــرمــا جــایـگــاهـا
کـه آنـجـاسـت آن سـرو بـالـا رفـیقـا
بـــود ســـرو در بـــاغ و دارد بـــت مـــن
هـمـی بـر سـر سـرو بـاغـی انـیـقـا
ایا لهف نفـسـی کـه این عـشـق بـامن
چنین خانگی گشت و چونین عتیقا
ز خـواب هـوی گـشـت بــیـدار هـرکـس
نخـواهم شدن من ز خوابـش مفیقا
بدان شب که معشوق من مرتحل شد
دلـی داشــتــم نـاصــبــور و قـلـیـقـا
فـلـک چـون بـیابـان و مه چـون مسـافـر
مــنـازل: مـنـازل، مــجــره: طــریـقــا
بــریـدم بــدان کــشــتــی کــوه لــنـگــر
مـکـانـی بـعـیـد و فـلـاتـی سـحـیقـا

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.