غزنی – عزیزه عنایت

غزنی
آتش گــرفــته هــرسو دامان غزنــۀ ما
درخاک وخون تپیده آن شهرپاک وزیبا
جاریست حکم بیداد هرســو زدشمن ما
تاچنـد باردوش است این کوله بارغمها
عزیزه عنایت2018/8/13

Hits: 0

:: ADVERTISEMENTS ::

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares