غبــاراندوه – عزیزه عنایت

غبــاراندوه
صـدای نـالـۀ جـانکاه در گـلـو پیچید
دل ازبسـاط تمنـای زنــدگـی ببــریـد
بــدامگــاه اســارت بـــدادعمرزکف
گلی زنخــل سعادت بـروزگــارنچیـد
بسی بدشـت یاس هراسان فتاد ودویـد
کــه درتپیــدن و افتــادنـش زپـاافـتیــد
شکســت دل بـبـرش ازغـبـارانـدوهی
سکوت مرگ زگردون بنقدجان خرید
بسا که اوست دراین فتنه زارویرانگر
که ازهــزاریکی را توان حدیث شنید
زنی که هرنفسش با عذاب ورنج بؤد
کجــا بــه قـلـۀ آزادی و حـقـوق رسید
چو مــرغ بسملی دردام خانـه و دیوار
دل از پــریــدن ورفتن بباغ علم بـریـد
نبود دستی نجـاتـی بــرایــت ای بـانــو
بیــا وبـه پــا شــو کـه خـود زدام کشید
بیا که یک دل ویکدست همچوزنجیری
نــوای عـزت و آزادی از گـلـو کشـیـد
چــو آفــتــاب “عـزیـزه” بــرای آزادی
دل سیاهی وظلمت زسعی خویش دریـد
عزیزه عنایت2017/11/23 –
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.