عید مبارکی سید همایون شاه عالمی

عید مبارکی
برخیز نوید ِ عید آمد
هنگام ِ طرب رسید آمد
ماه ِ رمضان وداع فرمود
غفران شده صد امید آمد
بُد اوج ِ گنه سیاهی لیکن
در عفوَ همه سپید آمد
یار از دل ِ ما رمیده گر بود
تا ناله ی ما شنید آمد
در عشق گشایش جهانست
رب ، این همه آفَرید آمد
دردیست ز عشق مبتلا ایم
هر چند بسی شدید آمد
درمان به هوای ِ درد دیدم
جان را بنگر خرید آمد
دل باز پیام ِ یار بشنید
با سر به خدا دوید آمد
از غیر یکی تهی نمودیم
دل باز بخون تپید، آمد
در شوق ِ لقای وصل یارم
از خویش چنان رمید آمد
آن مصحف جاویدان ایزد
هر پرده ی را درید آمد
تکبیر ِ سروش ِ آسمانی
آواز ِ مرا قپید آمد
یاد ِ رخ ِ یار مهربانم
اشکم ز مژه بچید آمد
در فیض و برَکّتش (همایون)
با چشم ِ سرش بدید آمد
*****
8 سپتمبر 2010 م
وزیر اکبر خان مینه – کابل، افغانستان
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.