عید اضحی – عزیزه عنایت

عید اضحی
همه جـا هـلـهلـه بـرپــاست کـه عیدآمــد وعید
مـاه دربــام فـلـک جــلـوه کنـان گشــت پـدیـد
مطــرب شهــرنـوای همـه گـانــی بــنـواخـت
فــرصـت مهــر و صفـا مــژدۀ دیــداررســیـد
عیـداضحی عیــدایثـاروپــرازلطــف وعطاست
ای خوش آنکس که رهی بخشش وامداد گـزید
کـرد روشــن چــوشمعی خـانــۀ تـاریــک یتیم
همچــو گــل خنـدۀ آن کـودک معصـوم شنــیـد
گــررضــای حـــق وخشــنـودی دلـهـا طلــبی
مستـمــنـــدان وفـقــیــران زسخــــا داد امــیـــد
گر عزیزه زدکان فلک ارزنده مطاعی خواهی
سعی کــن تــا گــل لـبـخنـد بــه یتیمـان خــریــد
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.