عیدمبارک – سید احمد حدیث

عیدمبارک
عید آمد ای عزیزان عید تان پر گل باد
روز تان با خنده ها چون لاله و سنبل باد
طاعت هر یک به درگاهش قبول باشدقبول
این امیدم را خدایا تا ابد مقبول باد
هر در میخانه باز است زود بشتابید عزیز
بانگ آمد از سما و نوش جان هر مل باد
قدر همدیگر بدانید ورنه تا سال دیگر
چون نباشیم در امان هر دشمنت مقتول باد
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.