عهد و بیعت – ملا عبدالواحد واعظی

عهد و بیعت

عالمی راه شریعت توی تاج سرم
مرشید راه طریقت تو نور بصرم

عهد و بیعت شریعت که بستم با تو
تاکه باشی عزیزم تو جان شیرین برم

با اردات دست و دادم محبت کردی
از سر لطف تو گردید ز باطن خبرم

از شراب معرفت جرعه ئ بامن بده
تا به بال معرفت از چرخ هفتم گزرم

عالم امر کنم طی روم عالم خلق
نفی سازم همه عالم به اثبات نگرم

فیض عشق از وقوف قلب بدستم افتاد
وصل توگردید میسر که خون شدجیگرم

وه که از فیض حضورت چنانم چنان
همچو پروانه برقصم به این دور و برم

ای خدا نام شریفت به ذکر صبح و شام
همچنان باشد که در مهد و لحد همسفرم

اشک ریزان همه حال جوش خروش دارم
همه اوراد تو باشد به شام و سحرم

سربزانومانده ام گیریم وچون طفل یتیم
تا که دستم بگیری گوی که جان پسرم

باز گوید واعظ غم دیده در زمزمه ئ
کاش همچو عندلیب به شاخ توحید بپرم

Hits: 8

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.