عطرگل – عزیزه عنایت

عطرگل
چمــن سبــز و زميـن ســبز و زما ن سبـز
خجــستهنــوبـــهاری عــا شـقــان سبـز
گــهـرمیــر یـــزد هـــر ســــو ابـر نیســا ن
د مــن پــرلاله شــدصحـرا چــنـان سبــز
شگـــوفــه جـلــوه گـــردرشـــا خســـاران
گــل نــو رستـــــه و نخــل جــــوان سبـــز
لــب جـــــــو و کنــــار چشمــه ســــا ران
چــو دیبـــا دلــکـــش و پـهنــای آن سبـــز
سحـــر د یــــد مچــه زیــبا و دل افــــروز
قــبــای انجـمــن دربـــوسـتــــانسبـــــز
شمــیــم وعطــر گلپیچیــد ه هــر ســو
بیــا بلـبـل کهگشتـــــه آشیـــــان سبـــز
طـــــراوت مــی د مـــــد از سبــــزهزاران
غـــزالان را, بــه دامــا نآستــــان سبـــز
الــهـــی کـــی بــــود, تــــا بـــاز گـــــرد د
وطــنآبــاد و چـــون بـا غ جنــــان سبـــز
صبــــــا آورد عــزیــزه بــــو ی میـهــــن
دلـــم شـد از هــوا یـشبی گمــان سبــز
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares