عشق نامراد سید همایون شاه عالمی

عشق نامراد
این عشق نامــــــراد به بد نامی ام کشید
با وصف کامیابی به نا کــــامی ام کشید
در آتشِ محـــبت او پُخــته مــــــی شوم
گر طعنه های مردمی بر خامی ام کشید
آمد چنان که بر دلِ من انقـــــــــلاب شد
یک محشری به گـــوشۀ آرامی ام کشید
گـــشتم شهیر عشق و ز رسوایی نامدار
آن قصه های خاصِ مرا عامی ام کـشید
بشکست قامتم چو فــــــــراقش فرارسید
روح مــــــــرا که از تنِ اندامی ام کشید
از فـــرط آفـــتی که ز عشقش کشیده ام
جانِ مـــــــــــــرا بلای بد ایامی ام کشید
خـــــوش بود اندکی که بودم در کنار او
تا قصـــــد روزگار به فرجامی ام کشید
انگــــــشتِ انتقــــاد برآورد شیخ شـــهر
خروارِ عیبِ کِـــــــردۀ اسلامی ام کشید
خون جگر نوشت (هـــمایون) زعاشقی
نام مـــــرا بدین غزلِ نامــــــی ام کشید
17فبروری 2014 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.