عشق مهربان حیدری وجودی

عشق مهربان
دست بدست من بده تا سیــــــــــنه ها روشــن شـــود
من تو شوم تو من شوی تن جان شود جـان تن شــود
با تو جهنم جنـت است بی توبهشــــــــت دوزخ است
آمیـــز در جـان و تنــــم ، تا گلخــــنم گلشـــن شـــود
ای آفتاب آفـــتاب ، در خـــــــــــــلوت جانــــم بتاب
تا چشمه های چشم من ، بر دیگـــران روزن شـــود
گردد بکانون دلــــــــم روشــن چراغ سبـــز جــــان
ای عشق خواهم شیر تو در سینــــه ام روغن شــود
هرگـــــــز نمـانـــد تیـــــرگی دلسردی افســــردگـی
آنجا که عشق مهـــربان یـک ذره نــور افگن شـــود
بشکن طلسم رنگهــــــــا در معـــنی معنی مــن درا
تا جــان الفــت پیــشه ات منظور مـرد و زن شـــود
مپسند ای عشق و وفا ای بحر نـــــــــــور و صفـــا
کز ظلمت چـــون و چرا گلـــزار ما گلـخـــن شـــود
با دیده گــان دیگـــری در ناز بتـــــــــان سیـــر کن
تا جان و تن روشن شوی تا دیدنـــت روشـن شـــود
عشق کشاند کش کشان آنســـوی بی سوی زمـــــان
هر عاشقی را کز راه جان در توی تــویی من شـود
نجم العرفا حيدري وجودي

Hits: 4

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.