عزمت چه شود به سعی اگر یار شود – قدسی مشهدی

عزمت چه شود به سعی اگر یار شود
طاقت برمد چو شوق بسیار شود
خواهم که در آغوش کشم بی‌خبرت
تا مژده آمدن خبردار شود
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.