عاشق نشود هلاک از بی‌برگی – قدسی مشهدی

عاشق نشود هلاک از بی‌برگی
کی نخل فتد به خاک از بی‌برگی؟
باشد غم سامان خرداندیشان را
مجنون‌شده را چه باک از بی‌برگی؟
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.