عاشق سید همایون شاه عالمی

عاشق
عاشق که دل کباب دارد
بر دیده ی خویش آب دارد
بیخود شده از جهان و مردم
از خون ِ دلش شراب دارد
از دیر دلش بریده یک دم
پروای نه از عذاب دارد
نی روز یکی قرار گیرد
نی در شب ِ تار خواب دارد
ترسیم کند عارض ِ یار
استاره و ماهتاب دارد
از غیبت ِ مردمان گریزد
بر غیبتیان حجاب دارد
هر لحظه بیان عشق کرده
اشعار قشنگ و ناب دارد
در موسم پیری اش ببینی
رخساره ی آفتاب دارد
با آنکه جگر بخون کشیده
با خنده لبش نقاب دارد
در تیره شب ِ فراق ِ یارش
آن روشنی ِ شهاب دارد
عاشق شده ی (همایون) امروز
این کار ز خود حساب دارد
21 اکتوبر 2010 م
وزیر اکبر خان مینه – کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.