عاشقی پیداست از زاری دل

 عاشقی پیداست از زاری دل

:: ADVERTISEMENTS ::
shares