ظلمت سرا – خلیل الله خلیلی

ظلمت سرا
چه گلها چیده ام از آرزو در دامن فردا
که سازم از بهار و هم رنگین گلش فردا
مرا از مزرع دیروز چون جز غم نشد حاصل
بده می تا درین آتش بسوزم خرمن فردا
شب عمرم در این ظلمت سرا با درد و غم بگذشت
ندارم بعد از این چشم امید از روزن فردا
حساب زندگی از سعی ما افزون نمیگردد
مکُش بیهوده خود را از هراس مردن فردا
ز بار زندگی خم گشته پشتم بیم آن دارم
که نتوانم نهم این بار را بر گردن فردا
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.