طواف عشق سید همایون شاه عالمی

طواف عشق
دلی که عشق ندارد همیشه مُرده بگیر
سری که شوق ندارد به پا خمیده بگیر
ز درد ِ عشق ندارند عاشقان قرار
غزل که سوز ندارد تو نارسیده بگیر
هوای کوثر وحوروبهشت نیست مرا
صدای زهد ریا کار نا شنیده بگیر
فدای نغمه ء مرغ چمن ازآن شده ام
ز سوز عشق و نوا عمق گل دریده بگیر
بمن چو موج گل عشق شاعری آموخت
زبیت های طربناک من قصیده بگیر
مسیر چرخش دوران طواف عشق بوَد
هر آنکه نیست درین دایره رمیده بگیر
بنام قرعه ء عشاق اگر که فال زنی
حروف نام ( همایون) بخوان کشیده بگیر
*****
7 جون 2008
کابل، افغانستان
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.