طلب عشق سید همایون شاه عالمی

طلب عشق
از خدا عشق ِ جـــنون آسا طَلَـــب
گــــوهر ِ پنهــــــانی ِ دریا طلـــب
گر چه باشد عمق آن دریا حفــــیر
چشم ِ دل را بیشــــتر بینا طلــــب
خار اگر خواهی بچشمت گل شود
رشتۀ این نکته ازصــــحرا طلـب
شور لـــــــب بگذار دل آئینه کــن
بهر ذکـــرش در دلت ماوا طلــب
خویشتن را هم سراپا گــــــم بکن
یک نظــــــر از خالق یکتا طلـب
عشقـجوی و عشقگـوی عشق کن
گــــوهر ِ نایاب ِ بی همــــتا طلب
عشق فانوس است درتاریک شب
جایگــــــــــــاه ِ نور ِ نا پیدا طلب
شکــــــــوۀ این چرخ کژ آرا مدار
در بن تلخـــــیی آن حلــــوا طلب
روزگارِ خوشی در اینجا مـــجو
مایه ی خوشبختی را آنجا طــلب
یک نفس عمرست رفته درهوس
ما ز بالائیم زآن بالا طلــــــــــب
خیرمیدانی (همایون) خیر چیست
خــــــــیر را از ایزد دانا طلـــب
6 اگست 2011 م
لارتن- ورجنیا، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.