طفلک یتیم – عزیزه عنایت

طفلک یتیم
آن طفل یتیم و خسته جان است
افتــیــده زالــفــت زمـــان اســـت
ازعالم تنهایی و بی مهری گردون
با اشک و غـم و درد نهــان است
تنــها نـــکشـــد منــــت دشمـــن
افتیـــده زچشـــم دو ستان است
رنجــور بــــود ز سنـگ دلــی هــا
دایم به چمن چنین خزان اســت
امشب کــه دلــم را هـــوای دگــر است
درسینه چنانست که شورش بسراست
درگــوشـــۀ ویـــــرانــــۀ مــتــروک تــنـم
هردم هوسش از تن منبال و پراست
از خم خم صیـــاد وکمیــن گــاه فــریــب
ازحلقه و دام و خطــرش بیخبـراست
پــــرخـــار بـــود دامـــن رنگـیـــن زمـــان
با قـــافــلۀ عمــــر هـــزاران خطر است
صــد فتنـه زآغوش فلک ســــربکشــــد
تنــد بــاد حــوادث همه جا درگذراست
بــرخیــزعزیزه رهــی مقصــود گشــای
کامروز دگر فرصت و فردا دگــر اســـت
عزیزه عنایت
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.