طفلک زیبای من قندک کاکای من – سید احمد حدیث

طفلک زیبای من قندک کاکای من
گریه مکن ناز من گویم و لا لای من
گفته که ای مادرم واوا برایم بخر
کوچه نمیرم دیگر از خوشی وا وای من
گفت و پدر جان من بایسکلک من کجاست
تا بدوانم به شوق هی هیی هی های من
باز بگفت مادرم ! جاجا مرا می بری؟
شوخی نکن جان من می برم جاجای من
دنده بروت پدر چوشک دانت چه شد
خسته شدم از خرید کودک رعنای من
دایپر و پمپرز تو نیست دیگر در توان
هر چه کنی بر سرت کاه و گل و لای من
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.