طغیان هجر سید همایون شاه عالمی

طغیان هجر
جز تو ام نیست در خـــــــیال مرا
بیتو نی ماضـــی و نه حـــــال مرا
مَـــــردُم چشم مــــانده بــــر ره ِ تو
نیست بی عشق تو کمـــــال مــــرا
تا بکـــامـم ز قــــند لـــب نرســــد
لاجواب است هـــر ســــــؤال مرا
تویی عنوان خوب شعـــر و غـزل
ذکر ِ تو کـــرده خوش جمـــال مرا
به ســــر آورده شـــورِ ذوق تو ام
از خمـــــوشی به قیل و قال مـــرا
مطلـــع مهر تو چو صـــبح دَمـَــد
شام هجــــران شـــود زوال مــــرا
عارضـــــت در خیال من چو رسد
در جــنون برده خط و خــــال مرا
هـــــر طـــرف رو کـــنم ترا نگرم
گـــــــر جنوب است یا شمــال مرا
کمــرم را شکــــــــست دردِ فراق
قامتی هــــست همــــــچو دال مرا
تو نیـــــــــایی و عمــــر من بروَد
موی سر گــــشت همچو زال مرا
تا مـــــــرا می برند به خاک دهند
غـــم وصــــل ِ تو در قـــبال مــرا
هجر طـغیان نمود (همایون) مُــرد
زندگی نیست بی وصــــال مــــرا
12 می 2013 م
کابل، افغانستان
سید همایون شاه عالمی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.