طبع گهر بار غزل – ملا عبدالواحد واعظی

طبع گهر بار غزل

نقش بوستان دل از چامه ئ رنگین تو شد
لاله ئ دشت جگر دامن گل چین تو شد

ناز گل ناله ئ بلبل ز غم و درد و فراق
غمزه ئ شاخ گل از صورت نسرین تو شد

حسن خوبان مهر و الطاف همه سرو قدان
خلعت این همه از قامت و تمکین تو شد

ناز مستی به چمن نخل محبت همه جا
مرغ دل بسته بتقدیر و بتحسین تو شد

تو که شهناز منی شهد و شکر میخوانم
عزت عشق من از الفت دیرین تو شد

جوش مستانه ئ دل طبع گهر بار غزل
قند این شور غزل از لب شیرین تو شد

ذوق آغوش تو را دولت دل میخواهد
گوهر ناز هوس پهلوی بالین تو شد

همچو پروانه به آغوش تو دلبر سوزم
آتش عشق دل از شعله ئ تسکین تو شد

نافه ئ مشک ختن عطر گل ناز ادب
حاصل عطر همه از دل غمگین تو شد

محتسب گر چه به میزان غزل می کوشید
جان خلاصی ز برم مصرع تضمین تو شد

از مقیمان سرا پرده ئ عشقم واعظ
چونکه دیوان غزل از خط مشکین تو شد

Hits: 6

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.