صورت و معنا همایون شاه عالمی

صورت و معنا
شُکر خوانی پیشه کن در ساز ِ حـیراني مپیچ
گر نوا سوز ِ دلی شد طرح ِ درمـــــاني مپیچ
نقطه یی موهــوم عجــــــزم شد محاط کائنات
ناله یی قلبم بگفــــــــــــــتا: دور ِ ناداني مپیچ
صورت ظاهر چه داند فطرتِ معنــــــایي را
گر میسر شد معانی در شَکر خـــــواني مپیچ
پرتو زرّین خلقـــت میرباید چــــــشمِ هوش
تا شعـــــــاع مقدور باشد در فــــراواني مپیچ
در توان هر آنچه داری مصرف معــــنا بکن
جد و جهد خویش بنما در نگهبــــــــاني مپیچ
کـــــوچه باغ فکـــــر پیهم در تطوُر گل دهد
عــــزم مستحکـــم برآوَر در پشیمـــاني مپیچ
در شراب مست عـــــرفان بیشتر مستی بکن
عـاقبت تابوت جایت، در سلــــیمـــاني مـپیچ
دیدی ای دل گفـــتمت اندر قناعت حکـمتست
دست ِ خواهش هایی نفست شد گریباني مپیچ
در پناه آب رحمـــت شد حیــــات اندر ثبــات
در عـــــبورِ برق دیدی ابر نیســـــــاني مپیچ
عاشقی و عاجــــــزی را در توکــل جمع دار
در مذاق خود سری ها در پریشــــــاني مپیچ
سهل بگرفـتن نمُود ِ عجـــــز می آرد عـــیان
حلّ ِ نظمِ این معمــــــــا شد به آســــاني مپیچ
صــورت مــــا از تجسس تابعـــــی معنا بشد
خاکِ در هستی (همـایون) جز بدرباني مپیچ
26 فبروری 2013 م
گینزول – ورجنیا، ایالات متحده امریکا
سید همایون شاه عالمی

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.