صنع خدا – ملا عبدالواحد واعظی

صنع خدا

شورش عشق تو با ناز و ادا می ارزد
گر کنی عشوه به آن قد رسا می ارزد

گل مخمل همه جا فرش قدم های تو باد
در کف پای سفید رنگ حنا می ارزد

گر تبسم تو آن غنچه ئ لب را بگشاد
خنده ئ ناز تو به اهل فنا می ارزد

تو که شهناز منی وه که عجب زیبای
در وجود تو همه صنع خدا می ارزد

چشم شهلای تو بی سرمه قشنگ وزیباست
نگهی چشم تو بر شاه و گدا می ارزد

ماه را دیدم که زلفان سیاهی دارد
دور گردن بلور زلف سیا می ارزد

قلبم افسون زده ئ تیر دو مژگان تو شد
ای کمان ابرو ترا جود و عطا می ارزد

گل خوشبوی منی شبنم روی تو شدم
سجده ئ شکر به این حال و هوا می ارزد

تو که شاهنشهی من سایل دربار تو ام
سوی تو درهمه وقت دست به دعا می ارزد

هر چه توصیف کنم ای سرو گل باغ بهشت
در مقابل تو هر شور و نوا می ارزد

ساغر عشق توشد آن لب میگون شب وصل
واعظا قند لب از آب بقا می ارزد

Hits: 1

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.