صفت چشم – سید احمد حدیث

صفت چشم
همیشه چهره ی تر داشت چشمت
به روی ناز ، بستر داشت چشمت
به قول مولوی آن چیز دیگر
بلی آن چیز ی دیگر داشت چشمت
استاد وهاب “مجیر”
لباس نور در بر داشت چشمت
به شهر ناز دفتر داشت چشمت
کمان و تیر در دست بلورین
میان زلف ، سنگر داشت چشمت
استاد عبدالله حامد “تاتار”
به مژگانت چه ساغر داشت چشمت
عجب ناهید اختر داشت چشمت
چو می گفتم بگیرم از لبانت
که ناگه رنگ اخگر داشت چشمت
سید احمد حدیث
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.