صفت دنیای گردون – سید احمد حدیث

صفت دنیای گردون
سخـــن بشنـــو ز مـــــن ای یــــارجانی
بیــــا بــــا ھــــم کنــــــیم این زنـدگانی
چـــــرا دوریــــم ز ھمــــدیگــر عزیزم
گــــلی شـــــادی به راھـــت مـن بریزم
رھایش کن تو ایـــن گیـتی بــه حــالش
و گـــــرنه مــی شــــــوی در دام جالش
عزیزم چرخ گـردون چون سراب است
که ھر تشنه به سویش مست آب است
به جــــــز عـــاقل نگــوید ترک این آب
ولـــی نـــادان چرا ؟ دلبــــسته بیــــتاب
که دیــــدم ایـــن عجوزه شکل بــد گون
به ظــــاھر چــون عروس ماۀ بی چون
به یـــک دســــتش حنـــا بـر رنگ لاله
چــــو دستـــی دیگـــرش با خون غساله
که دارد در بغــــل ھـــر شب چـو داماد
شبی دیگـــــر بــــه خـون آغشـته بر باد
گھــــی چــــون دختــــران مــاۀ چارده
گھــــی خـــود را کـــند بـر رنگ باده
گھــــی بـــاشد چــو کاخ سر به نیلـگون
گھــــی ســــازد چو خود را گنج قارون
گھـــــی بـــاغ و گھــی بوستان و گلزار
گھــــی راغ و گھـــی صحــــرای گلنار
گھی بـــاشــد مــــریـــــد پـــــیر دوران
گھــــــی پیــــــری شــود بر آن مریدان
گھـــی شــــاه و وزیری خــــود نما گر
گھی چـــون پیـــــادگـــانی تــازی لاغر
گھــــی اســــب و گھــی فیل نگونسار
گھــــی مـــات و گھی پیروز و کامگـار
گھی خنـــــدد چــو گل در باغ وبوستان
گھی چون بلــبلی مــــست وغزل خوان
گھــــی بزم و گھـــی رزم و گھی خاک
گھــــــی آب و گھــــی آن باد سمــناک
گھی چــــون دلقـــــک دیــــرینه خندان
گھــــی چــــون طفـلک بد خویی گریان
گھــــی چشـــم و گھی گوش و گھی لب
گھــــی کـــور و گھـــی کر و گھـی خب
گھی صــــلح و گھـی جنگ و گھی ناز
گھی مجنــون ، گھــــی دانـــایی دمساز
گھـــی بـــــالا َبــــَرد بـــر کھکشان ھا
گھــــی ســــازد تو را چون فرش بوریا
گھی سنگ و گھی نــــرم و گھی سخت
گھی درویش ، گھــــی بنشسته بر تخت
گھـــی نـــــار و گھـــی نور و گھی قار
گھـــی گــــرم و گھـی سرد و گھی زار
گھـــی زلف و گھـی روی و گھی موی
گھــــی شـــرم و گھی ناز و گھی خوی
گھــی نـوش وگھـی نیـش و گھی جوش
گھی چـــــون بی زبان بنشـسته خاموش
گھی چنگ و گھی نــای و گھــــی ساز
گھـی افســـانه گـــو یی قصـــه پـــرداز
گھــــی خـــواب و گھـی بیدار وچالاک
گھی شــــیر و گھـــــی روباھی غمناک
گھــــی نــــام و گھـــی سام و گھی جام
گھـــــی کام و گھـــی وام و گھـــی دام
گھــــی آرد خبــــر از جــــام جمــــشید
گھــــی سوزنده بــاشد ھمــــچو خورشید
گھــــی قــــــاتل گھــــی مقتـــول انسان
گھــــی آزاد ، گھــی بــاشــــد به زندان
گھــــی گنــــدم نمـــای جو فروش است
گھی مـــــردم نمـــــای بد خروش است
پـــــدر را از پســـــر دلســــرد و بیزار
شــــود مادر ز ُدختش خصم خونخوار
که خــــوانـــــدم در کتـــابی بر سر جاه
نمــــود کـــــورش پــــدر فرزند دلخواه
چو بگفرفت تخت شــاھی را پســـر باز
پـــــدر را ِمیــــل کشـــید فـرزند جانباز
بــــرادر بـــــا بـــرادر کفـــــر و اسلام
کنــــد تکفــیر ھمــــدیگر چــــو بــد نام
که باشند ، خواھران،بد خواھی خواھر
ببیــــن، دشمـــن شدند ، ھمـــراه مـــادر
دلا ! تا کــــی خوری ایـن حرص و آزی
تو می خــواھی کـه خود دیوانه سازی؟
به ھفت خـط جـــام ، این گیتی نظر کن
که ھـــــر خط چنــــبری دارد میئ خون
خطــــی اول تـــو را گوید که من نوش
خطــــی دوم بگـــــوید کـــن فــراموش
به سوم چـــون تـو را مستانه سازد
به چارم چـــون رســــی دیوانه سازد
به پنجـــــم مــــی کشــــاند این خط جام
به چشمــــت مـــــی نمـــــاید نقـــرۀ فام
ششــــم و ھفتمـــــین ھـم عقل و دین را
ربـــــاید از ســـــرت تــــا واپســـین را
بدستش دیـــــده ام دوشـــــاب ارقــــــام
بدستی دیگــــرش زھـــــرا گین از جام
لبــــت را از لبـــــان بخــــشد حــلاوت
که دور ســـــازد تــــو را از آن تلاوت
ز دنـــــیا شمـــــه گفــــــتم ای بــــرادر
تو خــــود دان دیگـــرش سرتا سراسر
ھمیــــــن است صـــــورت دنیای الوان
ز تـــــرکش ســــــوره آن فاتحه خــوان
خــــداونـــدا ! ز قــــــرآنــــت بیـــاموز
کـــــه داریــــم داغ دنیـــا سینه از سوز
بـــــه حــــق انــــــبیا و اولیــــــا ھـــــم
تــــــو لطفــی کــــن که داریم آه و ماتم
خــــداونـــدا ! بــــه حـق احمد ص ما
نظــــر انـــــداز که غرق استیم به دنــیا
به حــــق دخــــت آن بــــانــــوی عــالم
تو بگشـــایش کــه باشــــد بســــته بالم
به حــــق آن جــــوانـــــــان بھـــــــشتی
بگــــردان ھـــر بـــلا و ھر چه زشتی
به چار یــــار کبـــــار بــــا صفــــــایش
زمـــــن بگـــــــذر که ھستم خاک پایش
سخن گفــــتم بــــه ایــن جا خسته کردم
به این جا ای ” حدیث” در بسته کردم
سید احمد حدیث
:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.