صد خانه ز خوناب دلم ویران است – حکیم عمر خیام

صد خانه ز خوناب دلم ویران است
وز گریۀ زار بیم صد چندانس
از هر مژه ناودان خون است روان
گر من مژه را بهم زنم طوفان است
د زړه وینو مې خراب کړل سل آباد ښکلي کورونه
له ژړا به مې لاوران سي داسې نور هم په سل گونه
زما له هر باڼه روان دي د سرو وینو ډک رګونه
که مې سترګې کړلې پټې جوړومه توپانونه
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.